cover

 

Get it on iTunes StoreListen on Apple Music

Adam Freemer

#Trackname / Key / BPM / Publish dateArtists, Remixers / Label
1Urban Assault (Adam Freemer Remix)128 bpm, 3A / Bb minor, 2020-09-18, Techno (Peak Time / Driving),  0  16
2Inveigle (Original Mix)124 bpm, 8A / A minor, 2018-03-27, Techno (Peak Time / Driving),  0  1
3Angular (Original Mix)125 bpm, 11B / A major, 2017-03-27, Hard Techno,  0  10
4React (Original Mix)125 bpm, 2A / Eb minor, 2017-03-23, Techno (Peak Time / Driving),  0  10
5U-Baby (Carlos Manaca Remix)128 bpm, 10A / B minor, 2017-01-16, Techno (Peak Time / Driving),  0  21
6React (Original Mix)125 bpm, 2A / Eb minor, 2016-11-22, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
7Angular (Original Mix)125 bpm, 11B / A major, 2016-11-22, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
8Resonance (Original Mix)124 bpm, 7B / F major, 2016-08-18, Tech House,  0  2
9Retrograde (Original Mix)122 bpm, 11B / A major, 2016-08-18, Minimal / Deep Tech,  1  2
10Caronte's Theme (Adam Freemer Beats)128 bpm, 8A / A minor, 2016-06-30, Tech House,  0  24
11Unspoken Understandings (Jack Randall Remix)122 bpm, 6B / Bb major, 2016-04-04, Tech House,  0  30
12Inflection (Original Mix)123 bpm, 2A / Eb minor, 2015-12-30, Techno (Peak Time / Driving),  0  14
13Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-12-28, Tech House,  0  15
14Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-12-21, Techno (Peak Time / Driving),  0  8
15Revolution (Adam Freemer Mix)123 bpm, 10A / B minor, 2015-12-11, Deep House,  0  7
16Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-11-30, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
17Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-10-30, Tech House,  0  2
18Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-10-16, Tech House,  0  12
19Nimbus (Original Mix)124 bpm, 8A / A minor, 2015-10-12, Techno (Peak Time / Driving),  0  8
20Unspoken Understandings (Original Mix)123 bpm, 8A / A minor, 2015-08-10, Techno (Peak Time / Driving),  0  8
21The One (Original Mix)122 bpm, 3A / Bb minor, 2015-08-10, Tech House,  0  14
22The One (Original Mix)122 bpm, 3A / Bb minor, 2015-06-08, Tech House,  0  5
23Nimbus (Original Mix)124 bpm, 8A / A minor, 2015-05-20, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
24Inflection (Original Mix)123 bpm, 2A / Eb minor, 2015-05-20, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
25Urban Assault (Adam Freemer Remix)128 bpm, 3A / Bb minor, 2015-05-08, Techno (Peak Time / Driving),  0  40
26Give Me Some (Adam Freemer Remix)125 bpm, 7B / F major, 2015-05-05, Techno (Peak Time / Driving),  0  3
27Unspoken Understandings (Original Mix)123 bpm, 8A / A minor, 2015-03-23, Tech House,  0  10
28Unspoken Understandings (Original Mix)123 bpm, 8A / A minor, 2015-03-12, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
29Unspoken Understandings (Jack Randall Remix)122 bpm, 6B / Bb major, 2015-03-12, Tech House,  0  2
30The Auditorium (Original Mix)123 bpm, 6B / Bb major, 2015-03-10, Techno (Peak Time / Driving),  0  1
31Tweek (Adam Freemer Remix)124 bpm, 6A / G minor, 2015-02-22, Tech House,  0  17
32Inflection (Original Mix)123 bpm, 6B / Bb major, 2015-02-10, Techno (Peak Time / Driving),  0  3
33Nimbus (Original Mix)124 bpm, 8A / A minor, 2015-02-10, Techno (Peak Time / Driving),  0  3
34The One (Original Mix)122 bpm, 3A / Bb minor, 2015-02-10, Tech House,  0  3
35Unspoken Understandings (Original Mix)123 bpm, 8A / A minor, 2014-10-28, Minimal / Deep Tech,  0  2
36Unspoken Understandings (Jack Randall Remix)122 bpm, 6B / Bb major, 2014-10-28, Deep House,  0  2
37The Revolution (Adam Freemer RM-X)125 bpm, 7B / F major, 2014-10-14, Tech House,  1  5
38So Get Up (Adam Freemer RM-X)124 bpm, 1B / B major, 2014-10-14, Tech House,  3  5
39Dirtyfilthy (Adam Freemer RM-X)128 bpm, 9B / G major, 2014-10-14, Tech House,  1  5
40H20 (Adam Freemer RM-X)127 bpm, 10B / D major, 2014-10-14, Tech House,  0  5
41You're My...(Everything) (Adam Freemer RM-X)125 bpm, 6A / G minor, 2014-10-14, Tech House,  0  5
42The Bells Song (Steve Mulder Remix)125 bpm, 9A / E minor, 2014-09-12, Techno (Peak Time / Driving),  2  10
43Caronte's Theme (Adam Freemer Remix)128 bpm, 9A / E minor, 2014-09-05, Tech House,  0  25
44Keep Believin' Pt. 2 (Stephan Grondin & Nick Bertossi Vocal Mix)128 bpm, 2A / Eb minor, 2014-07-15, Progressive House,  0  4
45Keep Believin' Pt. 2 (Stephan Grondin & Nick Bertossi Dub Mix 1)128 bpm, 2A / Eb minor, 2014-07-15, Progressive House,  0  4
46Keep Believin' Pt. 2 (Stephan Grondin & Nick Bertossi Dub Mix 2)127 bpm, 8A / A minor, 2014-07-15, Progressive House,  1  4
47Keep Believin' Pt. 2 (Nuno Clam Dub Mix)125 bpm, 9B / G major, 2014-07-15, Progressive House,  0  4
48Keep Believin' (Adam Freemer Mix)124 bpm, 11B / A major, 2014-07-01, Progressive House,  0  4
49Keep Believin' (Adam Freemer Dub Mix)124 bpm, 1A / Ab minor, 2014-07-01, Progressive House,  0  4
50Keep Believin' (D-Unity 6am mix)124 bpm, 11B / A major, 2014-07-01, Progressive House,  0  4
51Keep Believin' (Nuno Clam Vocal Spot Mix)125 bpm, 1A / Ab minor, 2014-07-01, Progressive House,  2  4
52Vibrate (Adam Freemer Remix)124 bpm, 10A / B minor, 2014-01-17, Tech House,  0  20
53Music Is Freedom (Adam Freemer Remix)123 bpm, 8A / A minor, 2014-01-13, House,  2  10
54Vibrate (Adam Freemer Remix)124 bpm, 10A / B minor, 2013-09-27, Tech House,  0  25
55The Bells Song (Original Mix)125 bpm, 10A / B minor, 2013-08-15, Techno (Peak Time / Driving),  3  4
56The Bells Song (Steve Mulder Mix)125 bpm, 7A / D minor, 2013-08-15, Techno (Peak Time / Driving),  12  4
57The Bells Song (Vazquez Mix)125 bpm, 8A / A minor, 2013-08-15, Techno (Peak Time / Driving),  1  4
58The Bells Song (Miguel Bastida Mix)124 bpm, 1A / Ab minor, 2013-08-15, Techno (Peak Time / Driving),  1  4
59Deep Diver Down (Original Mix)122 bpm, 8A / A minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  1  7
60Dreamer of Dreams (Original Mix)120 bpm, 7A / D minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  0  7
61The Descendants (Original Mix)125 bpm, 12A / Db minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  1  7
62Tribal State (Original Mix)124 bpm, 1A / Ab minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  0  7
63Inclination (Original Mix)122 bpm, 3A / Bb minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  0  7
64Dreamer of Dreams (Acapella)0 bpm, 1A / Ab minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  0  7
65The Descendants (Acapella)0 bpm, 1A / Ab minor, 2013-07-11, Techno (Peak Time / Driving),  0  7
66Vibrate (Adam Freemer Remix)124 bpm, 10A / B minor, 2013-05-20, House,  0  20
67Be Yourself (Adam Freemer Remix)0 bpm, 2B / F# major, 2013-02-12, House,  11  6
68Super Acid Mouth (Remix)124 bpm, 11B / A major, 2012-12-14, Tech House,  2  3
69Autumn Sunset (Original Mix)124 bpm, 7B / F major, 2012-11-12, Tech House,  2  10
70Work That (Adam Freemer Remix)125 bpm, 8A / A minor, 2012-09-12, Deep House,  0  9
71Tweek (Adam Freemer Remix)124 bpm, 6A / G minor, 2012-05-30, Tech House,  1  5
72Music Is Freedom (Adam Freemer Remix)123 bpm, 8A / A minor, 2012-03-16, Tech House,  1  10
73Zumba (Adam Freemer Remix)125 bpm, 5A / C minor, 2011-12-20, Tech House,  1  10
74Music Is Freedom (Adam Freemer Remix)123 bpm, 8A / A minor, 2011-12-15, Minimal / Deep Tech,  3  5
75Music Is Freedom (Charles Lima & Adam Freemer Remix)126 bpm, 7A / D minor, 2011-12-15, Tech House,  5  5
76Baile Funky (Adam Freemer Remix)124 bpm, 7A / D minor, 2011-12-05, Deep House,  4  20
77Vibrate (Adam Freemer Remix)124 bpm, 10A / B minor, 2011-11-23, Techno (Peak Time / Driving),  0  28
78Zumba (Adam Freemer Remix)125 bpm, 5A / C minor, 2011-10-04, House,  1  3
79U-Baby! (Adam Freemer & GoldnAnt Remix)125 bpm, 11B / A major, 2011-09-06, Tech House,  0  5
80U-Baby! (Luciano Pardini Remix)124 bpm, 2A / Eb minor, 2011-09-06, Tech House,  1  5
81U-Baby! (Carlos Manaça Magna Mix)128 bpm, 10A / B minor, 2011-09-06, Tech House,  1  5
82U-Baby! (Zenbi & Leland McWilliams Remix)125 bpm, 8A / A minor, 2011-09-06, House,  2  5
83U-Baby! (Adam's Sunrise Underground Mix)125 bpm, 10A / B minor, 2011-09-06, Tech House,  2  5
84Boost Your Metabolism (Adam Freemer Remix)124 bpm, 8A / A minor, 2011-07-19, Tech House,  1  4
85Work That (Adam Freemer Remix)125 bpm, 8A / A minor, 2011-07-13, Tech House,  1  6
86Brazil (Adam Freemer Remix)128 bpm, 6B / Bb major, 2011-04-06, Techno (Peak Time / Driving),  1  16
87The Revolution (Adam Freemer RevoX Mix)128 bpm, 7B / F major, 2011-03-22, House,  0  8
88Music (Adam Freemer Mix)127 bpm, 8B / C major, 2010-12-14, Tech House,  0  3
89Rolling To Africa (Adam Freemer's Rolling Remix)127 bpm, 10B / D major, 2010-09-28, House,  0  2
90Senegal (Adam Freemer Remix)128 bpm, 4A / F minor, 2010-07-13, Tech House,  0  5
91Session feat. Bonzai (Original Mix)128 bpm, 8A / A minor, 2010-05-01, Techno (Peak Time / Driving),  0  2
92Session feat. Bonzai (Jiggy Remix)127 bpm, 9B / G major, 2010-05-01, Techno (Peak Time / Driving),  1  2
93Urban Assault (Adam Freemer Remix)128 bpm, 3A / Bb minor, 2009-12-16 (2009-12-07), Techno (Peak Time / Driving),  0  4
94Travelers (Adam Freemer Remix)128 bpm, 7B / F major, 2009-05-29, Progressive House,  0  3
95Signs & Portents 09 (Adam Freemer Remix)129 bpm, 7B / F major, 2009-03-02, Progressive House,  0  6
96The Essence feat. Rosalie (Adam Freemer Remix)128 bpm, 7B / F major, 2008-05-15, Progressive House,  0  1
97Tribal Attakk (Adam Attakks Mix)128 bpm, 9B / G major, 2008-04-29, Progressive House,  2  4
98Underground, Baby! (Tekno Prizoners Mix)127 bpm, 8A / A minor, 2008-04-02, Techno (Peak Time / Driving),  1  4
99Underground, Baby! (Alex Celler Techdub)126 bpm, 11B / A major, 2008-03-25, Tech House,  3  4
100Underground, Baby! (Sharp & Smooth Twisted Mix)127 bpm, 7A / D minor, 2008-03-25, Progressive House,  0  4
×

Sign in

Sign in to access your personalized pages, follow artists and labels you love, and create playlists fromyour favorite tracks.

Please wait...